Moció de Compromís per les Alqueries sobre el pla de bonificacions i economia fiscal al nostre municipi

En aquests moments de dificultat econòmica com els que vivim, el GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER LES ALQUERIES creu que ha d’estar al costat dels veïns i veïnes del nostre poble i ajudar-los a l’hora de pagar els impostos municipals. Nosaltres entenem que qui menys té, menys ha de pagar, que cal ser solidari amb aquelles persones que més problemes tenen.

No podem continuar amb la política duta a terme per l’equip governant dels darrers anys, el qual cada exercici ha estat pujant els impostos sense tenir en compte la realitat econòmica de les famílies. El Grup Municipal COMPROMÍS creu que el nostre ajuntament ha de disposar, com altres ajuntaments de municipis propers, d’una ordenança municipal d’economia fiscal que desenvolupe mesures de bonificacions per als grups més desfavorits.

COMPROMÍS PER LES ALQUERIES volem tenir en compte els contribuents amb una situació econòmica desfavorida i vetllar perquè a tots i a totes ens siga més fàcil el nostre dia a dia. És per això, que establint uns criteris clars de renda màxima, volem crear crear un sistema de subvencions per minorar la repercussió econòmica del pagament de l’IBI.

A banda d’aquestes subvencions fiscals i tenint en compte l’actualització tan elevada del valor cadastral que està pagant tota la població, l’ajuntament de les Alqueries  hauria de tenir en compte la repercussió que açò té sobre les nostres butxaques i  hauria de donar la possibilitat de fraccionar el pagament de l’IBI, cosa que també es fa en moltes poblacions.

Pels motius abans assenyalats, el Grup Municipal de Compromís per les Alqueries presenta al Ple de l’Ajuntament de les Alqueries, per tal de debatre i, si s’escau aprovar, els següents acords:

1r-  Que l ‘Ajuntament de  les Alqueries modifique les ordenances fiscals per a 2013 perquè incloga un pla de subvencions dels principals impostos municipals, orientat a beneficiar a les persones amb una situació econòmica desfavorida.

Aturats  de llarga durada:

  • 50% en l’IBI quan un membre d’una unitat familiar estiga en atur des d’un període superior a dotze mesos, segons uns màxims de renda

Criteris de renda màxima:

    Unitats familiars d’1 membre, sense superar 1 vegada el SMI 8.979euros.

    Unitats familiars de 2 membres, sense superar 1,25 vegades el SMI 11.224 euros.

    Unitats familiars de 3 membres, sense superar 1,5 vegades el SMI 13.469euros.

    Unitats familiars de 4 membres, sense superar 2 vegades el SMI 17.959 euros.

    Unitats familiars de 5 membres, sense superar 2,5 vegades el SMI 22.449 euros.

    Unitats familiars de 6 membres, sense superar 3 vegades el SMI 26.938 euros

    Per cada membre més s’aplica un índex de +0,5

Víctimes de violència de gènere:

  • 90% en l’IBI acreditant resolució judicial en ferm per haver sofert violència de gènere.

  • 90% en l’impost de construccions acreditant resolució judicial en ferm per haver sofert violència de gènere. En tots dos casos, els Serveis Socials Municipals facilitaran els tràmits corresponents.

Famílies amb pocs recursos (renda per davall del sou mínim interprofessional):

  • 55% en l’IBI segons els ingressos familiars.

Persones discapacitades ( minusvalidesa mínima del 33%):

  • Entre un 55 i un 75% en l’IBI segons el grau de discapacitat i renda familiar.

  • Entre  el 75% i el 95% en l’impost de construcció segons la renda familiar.

  • 100% de reducció en impost de vehicles ( aplicable a un sol vehicle) i en els gualsi per  a persones amb acreditació de problemes greus de mobilitat i rendes baixes..

Persones jubilades:

  • 55% en l’IBI urbà segons nivell de renda. Amb el ben entés que la persona amb la condició de pensionista només serà subvencionada en el cas que aquesta persona i les que convisquen amb ella siguen propietàries d’una sola vivenda. Pel que fa al nivell de renda, la pensió de la persona subvencionada, junt a les seues altres fonts de renda i de la unitat familiar en què conviu no superarà el Salari Mínim Interprofessional.

Persones que estiguen en un procés de desnonament:

  • 100 %  l’impost de Plusvàlues i de l’IBI

2n-  Que es done l’opció a cada ciutadà i ciutadana de fraccionar, sense recàrrec, en un màxim de quatre fraccions al llarg de l’any el pagament dels tributs municipals (IBI i taxes). Així, a la transparència s’afegiria una comoditat econòmica per a la ciutadania, alhora que permetria que l’Ajuntament disposara dels ingressos per tributs distribuïts al llarg de tot l’any.

3r-  Que es publiquen detalladament  les possibles subvencions i facilitats de pagament així com el procediment de concessió i es done la màxima difusió, també a través del BIM.

    les Alqueries, 14 de febrer de 2013

Llorenç Poré Capella
Regidor Portaveu de Compromís per les Alqueries a l’Ajuntament de les Alqueries

Arxivat en:

Els comentaris estan tancats.