Moció sobre control i seguiment dels contractes municipals

Un servei públic és una activitat pròpia de l’administració pública, en la que mitjançant un procediment de dret públic (és a dir, amb unes garanties especials), s’assegura l’execució regular i contínua (amb una qualitat estable i sense interrupcions), per part de la organització pública o per delegació, d’un servei tècnic indispensable per a la vida social, garantint els principis d’universalitat, equitat i solidaritat.
Així, l’Ajuntament de les Alqueries signa contractes d’obres, de serveis, de subministrament, de gestió de serveis públics, fa concessions administratives i signa altres contractes privats. Però no es té massa informació sobre el nivell d’acompliment dels esmentats contractes i concessions. Menys informació encara pel que fa als contractes menors, que no requereixen de publicitat.
La cessió de la gestió d’un servei públic municipal a un tercer no eximeix a l’Ajuntament de la seua responsabilitat a l’hora de garantir que aquest es desenvolupa en les condicions adequades. El correcte control de les diferents concessions municipals és un aspecte fonamental a garantir, així com el bon funcionament dels ajuntaments i el servei que han de prestar als ciutadans. L’Ajuntament ha de poder donar explicacions sobre aquestes concessions i, per tant, es imprescindible establir uns mecanismes de control i avaluació.
I és per això que aquests regidors proposen al ple de l’Ajuntament de les Alqueries l’adopció dels següents,

ACORDS
PRIMER – Instar l’òrgan competent a que, en finalitzar cada any de vigència del contracte, concessió o conveni de prestació de serveis, el tècnic o regidor de l’àrea responsable, després d’efectuar les corresponents inspeccions i rebre els informes oportuns, elabore un document d’avaluació sobre el compliment dels objectius encomanats i la qualitat del servei prestat. Aquesta avaluació serà exposada i valorada en la comissió que corresponga.

Arxivat en:

Els comentaris estan tancats.