Moció per regular les zones infantils

Un parc infantil és una instal•lació de titularitat pública o privada que consisteix en una àrea delimitada i una sèrie d’elements de joc, destinada a xiquets i xiquetes.
Els parcs infantils estan sotmesos a una sèrie de mesures de seguretat tant a les instal•lacions (situació, accessibilitat i ús, elements auxiliars, senyalització), com en els equips o elements de joc (balancins, gronxadors, tobogans, etc.), o el terra.
La Unió Europea té una normativa sobre les àrees de joc infantil que recull els requeriments de seguretat generals i específics per a determinats elements de joc (gronxadors, tobogans i balancins) així com per a la seva instal•lació, inspecció, manteniment i ús. I una norma relativa a les superfícies absorbidores d’impacte de les àrees de joc.
L’any 1998, el Defensor del Poble va presentar a les Corts Generals un informe sobre la “Seguretat i prevenció de accidents en àrees de jocs infantils” . En aquest informe es destacava la llacuna normativa existent en matèria de mesures de seguretat dels parcs infantils, i es recomanava la seva integració normativa.

Al nostre poble els parcs infantils han estat abandonats per l’anterior equip de govern, l’estat de deteriorament i deixadesa és més que evident, fent perillar inclús la seguretat dels nostres xiquets amb ferros rovellats clavats al terra, fustes partides i estellades, caques de gos, pintura saltada etc…
També manquen senyalitzacions per a la franja d’edat de les diferents arees de joc i cartells de prohibició d’entrada d’animals i de prohibit fumar.

Per tot allò exposat, i a proposta del Grup Municipal de Compromís, el plenari de l’Ajuntament de les Alqueries realitza els següents

ACORDS

1) Demanar als tècnics de l’ajuntament un informe on es detalle l’estat de les zones de joc infantil i actuar amb immediatesa reparant o substituint el mobiliari en el llocs on així ho requerisquen.
2) Instar a l’òrgan competent a elaborar una normativa específica per regular la creació, conservació, ús, gaudi i mesures de seguretat dels parcs infantils de titularitat pública i adaptar les zones infantils existents a l’esmentada normativa, A més d’exigir la seua aplicació en totes les àrees infantils que es projecten en el poble.

Arxivat en:

Els comentaris estan tancats.