Moció de Compromís per les Alqueries sobre mesures per garantir la transparència i el bon govern

 

MOCIÓ DE COMPROMÍS PER LES ALQUERIES SOBRE MESURES PER GARANTIR LA TRANSPARÈNCIA IEL BON GOVERN EN L’ÀMBIT MUNICIPAL

El 15 de desembre de 2009 la Comisión Ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias aprovà per la unanimitat de tots els grups polítics amb representació en la mateixa el Codi del Bon Govern Local.

El Codi recull un decàleg de principis, formats per 54 articles que van des del respecte a l’ordenament jurídic i el compromís amb l’ètica pública i la qualitat democràtica, fins a la defensa dels interessos generals amb honradesa, objectivitat, imparcialitat, austeritat i apropament al ciutadà. Es proposa fomentar la transparència i la democràcia participativa, treballar per la inclusió social i l’ equilibri territorial als municipis. De la mateixa manera, assumeix el codi de conducta política en relació amb el transfuguisme. *S’adjunta el text íntegre del Codi com a annexe 1 a esta moció.

Així mateix el Codi contempla mesures de foment de la democràcia participativa com a complement i reforç a la democràcia representativa. Entre altres, preveu la creació d’instrument com el Consell del Municipi, grups de treball al voltant de projectes determinats, tallers de reflexió ciutadana, pressupostos participatius, Consell Econòmic i Social i Consells Assessors Sectorials i la Iniciativa Popular. S’assegura el dret a la informació i el foment del diàleg i la administració relacional.

Des del Grup Municipal de Compromís per les Alqueries considerem positiva l’aprovació d’este Codi, ja que molts dels principis exposats figuraven en el nostre programa per això creiem que el nostre Ajuntament l’hauria de ratificar, a més d’implementar i desenvolupar algunes de les mesures contingudes en ell amb la posada en marxa de mesures concretes per tal de desenvolupar àmpliament l’esperit en ell contingut.

Pels motius adés assenyalats, el Grup Municipal De Compromís per les Alqueries presenta al Ple de l’Ajuntament de les Alqueries, per tal de debatre i, si s’escau aprovar, els següents acords:

1r- Que l ‘Ajuntament de les Alqueries ratifique i assumisca el text del Codi de Bon govern Local, aprovat per unanimitat al si de la Comisión Ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias, velant pel seu compliment per part de la Corporació Municipal.

2n- Incorporar a l’ordenament local, a través del Reglament Orgànic Municipal (ROM) i altres normes específiques els principis i normes continguts en el Codi de Bon Govern Local.

3r- Realitzar una campanya informativa a la ciutadania sobre l’existència i contingut d’este Codi.

4t- La Corporació nomenarà este Codi en els fonaments dels acords i actes locals que s’organitzen.

5é- En desenvolupament del mateix i dins de les mesures per a millorar la seua gestió i qualitat de la democràcia local la implantació i posada en marxa de les següents mesures:

a) Creació i posada en marxa dins de la Comissió d’Hisenda, d’una Comissió de Control i Seguiment de la contractació pública, que es reunirà amb una periodicitat trimestral i on es presentarà informació detallada de la contractació municipal i de la resta d’organismes i empreses públiques municipals tant d’obres, serveis i subministres com de la contractació personal.

b) L’Alcalde/essa, o els regidors membres de l’ Equip de Govern en qui delegue, se reunirà amb caràcter bimestral amb els Grups d’Oposició per donar compte de les iniciatives i projectes que s’estan desenvolupant o que es tenen previst desenvolupar.

c)Publicació a la pàgina web de l’Ajuntament de les retribucions econòmiques que els Electes percebran per assistència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de La Corporació de què formen part..

d)Publicació a la pàgina web de l’Ajuntament dels pressupostos municipals anuals.

e)Publicació a la pàgina web de l’Ajuntament de les mocions presentades pels grups municipals al Ple i de les actes de sessions plenàries.

f)Articulació durant la legislatura de fórmules de participació, per què tant a títol individual com des del món associatiu, es tinga la possibilitat de col·laborar en la construcció col·lectiva del nostre poble.

g) Desenvolupament durant la legislatura de mecanisme diversos d’avaluació de la gestió local.

h) En el termini de dos mesos a comptar des de l’aprovació d’esta moció començarà, per part dels membres de la Corporació Municipal, el treball d’actualització del Reglament Orgànic Municipal d’este Ajuntament.

Les Alqueries, 15 de juny de 2011

Llorenç Poré Capella

Arxivat en:

Els comentaris estan tancats.