Moció de Compromís per les Alqueries sobre lus del valencià la l’administració local

MOCIÓ DE COMPROMÍS PER LES ALQUERIES SOBRE L´US DEL VALENCIÀ A L’ADMINISTRACIÓ LOCAL I EL COMPLIMENT DE LA LLEI D´ÚS I ENSENYAMENT DEL VALENCIÀ.

El valencià és la llegua pròpia del poble de les Alqueries i és parlada per la majoria de la població,oficial al País Valencià en igualtat de condicions que el castellà,per tant mereix el mateix respecte per part de les institucions públiques,a més el valencià com altres llengües de l´estat a estat marginat i perseguit durant molts anys és per això que mereix una  protecció especial.


La Llei d´ús i ensenyament del valencià, llei  en vigor, publicada e 23 de novembre de 1983, promoguda pel govern socialista de la Generalitat Valenciana, presidit per Joan Lerma, i aprovada per les Corts, que regula els drets dels ciutadans a utilitzar el valencià i l’obligació de les institucions a fer que aquests drets es complisquen.
A continuació els facilitem uns paràgrafs de dita llei que afecten a l´administració local:

Títol Preliminar

Principis Generals.
Art.2n


El valencià és llengua pròpia de la Comunitat Valenciana i, en conseqüència, tots els ciutadans tenen dret a conèixer lo i a usar-lo oralment i per escrit tant en les relacions privades com en les relacions amb les instàncies públiques

Art.5é

. L’Administració adoptarà les mesures que calguen per a impedir la discriminació de ciutadans o activitats pel fet d’usar qualsevol de les dues llengües oficials, així com per a garantir l’ús normal, la promoció i el coneixement del valencià.

Titol Primer.
Capitol Primer

Art 7é

1. El valencià, com a llengua pròpia de la Comunitat Valenciana ho és també de la Generalitat i de la seua Administració Pública, de I’Administració Local i de les altres Corporacions i Institucions Públiques dependents d’aquelles.

Aricle 9é

1. Seran vàlides i amb plena eficàcia jurídica totes les actuacions administratives realitzades en valencià a l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.


2. Tindran eficàcia jurídica els documents redactats en valencià en els quals es manifeste l’activitat administrativa, així com els impresos i formularis emprats per les Administracions Públiques en llur actuació.

Article 10é

Al territori de la Comunitat Valenciana, tots els ciutadans tenen el dret a adreçar-se i relacionar-se amb la Generalitat, amb els ens locals i altres de caràcter públic, en valencià.

Article 16é

Les empreses de caràcter públic, així com els serveis públics directament dependents de l’Administració, han de garantir que els empleats que tenen relació directa amb el públic tinguen el coneixement suficient del valencià per a atendre amb normalitat el servei que els és manat.

Article 30.

2.A les bases de convocatòria per a l’accés a càrrecs, ocupacions i funcions públiques, la Generalitat Valenciana i les Corporacions Locals, en l’àmbit de les respectives competències, valoraran el coneixement del valencià per tal que puguen realitzar-se les funcions públiques d’acord amb els principis d’ús del valencià, previstos en aquesta Llei.

4.Els impresos, formularis i models oficials que hagen d’utilitzar els poders públics a la Comunitat Valenciana hauran de redactar-se de forma bilingüe.

Titol 4 Art.30

1. La Generalitat Valenciana i les Corporacions Locals poden exceptuar i bonificar respecte d’obligacions fiscals els actes i manifestacions relacionats amb el foment, divulgació i extensió de la cultura valenciana, amb una consideració especial a les que comporten I’ús del valencià.
2. A les bases de convocatòria per a l’accés a càrrecs, ocupacions i funcions públiques, la Generalitat Valenciana i les Corporacions Locals, en l’àmbit de les respectives competències, valoraran el coneixement del valencià per tal que puguen realitzar-se les funcions públiques d’acord amb els principis d’ús del valencià, previstos en aquesta Llei.
3. Els poders públics valencians, als efectes de l’apartat anterior assenyalaran els llocs per als quals és preceptiu el coneixement del valencià.
4. Els impresos, formularis i models oficials que hagen d’utilitzar els poders públics a la Comunitat Valenciana hauran de redactar-se de forma bilingüe.
Des de l´ajuntament de les Alqueries tant durant els anys de govern del Partit Popular com als anys de govern del Partit Socialista,no s´ha acomplert aquesta llei,i es per tant que des del grup municipal Comprimís per les Alqueries demanem a l´actual equip de govern l´acompliment de dita llei,llei que
recordem fou aprovada per el mateix partit que hui governa a les Alqueries,quan aquest ostentava el govern de la Generalitat Valenciana i llei en vigor durant els anys de govern popular,és a dir actualment,per tant veiem una incoherència que l´ajuntament de les Alqueries no acomplisca la llei d´ús i ensenyament del valencià.

Pels motius adés assenyalats el Grup Municipal de Comprimís per les Alqueries presenta al Ple de l´ajuntament de les Alqueries,per tal de debatre i si s´escau aprovar,els següents acords:

-Garantir que tota la documentació i publicacions municipals estiguen disponibles en valencià.
-Exigir al personal de l´ajuntament una capacitat lingüística,es a dir que puguen adreçar-se a la gent en valencià,tant oralment com per escrit,fer cursos per al funcionariat si fos necessari.
-Engegar polítiques de promoció de la llengua,promovent activitats culturals música, teatre…..en valencià.
-Incentivar l´ús del valencià al comerç local.
-Organització de cursos per a nouvinguts ,nosaltres estem convençuts que el valencià a de ser la llengua d’acollida,així com per a gent major que no ha tingut l´oportunitat d´estudiar en valencià
-Creació d’un Servei de normalització lingüística per tal de garantir el bon funcionament d´aquestes mesures.

Som conscients que l´aprovació i posada en marxa de les mesures que proposem comporten una despesa econòmica per a l´ajuntament,per tant als pressupostos de l´any 2012 deurien d’estar reflectides.

Les Alqueries 5 de setembre del 2011

Llorenç Poré Capella regidor de Comprimís per les Alqueries.

Arxivat en:

Els comentaris estan tancats.