Moció de Compromís per les Alqueries sobre el règim de retribucions i dedicació dels regidors

PROPOSTA  DE COMPROMÍS PER LES ALQUERIES SOBRE RÈGIM DE RETRIBUCIONS I DEDICACIÓ DELS REGIDORS.

Una vegada celebrades les eleccions locals el dia 22 de maig de 2011, i havent-se constituït la Corporació el dia 11 de juny de 2011, és necessari procedir a l’adopció dels acords que configuraran l’organització municipal en aquest mandat.

D’altra banda cal establir el règim dels drets econòmics dels membres de la Corporació, que, d’acord amb el que preveu l’art. 75 LBRL, tenen dret a percebre, a càrrec del Pressupost municipal, les retribucions i indemnitzacions que els corresponguen.

L’article 13.4 ROF assenyala que el Ple municipal, a proposta de l’Alcalde, determinarà la relació de càrrecs de la Corporació que s’exerciran en règim de dedicació exclusiva o parcial, i per tant amb dret a retribució fixa, així com les quanties que els corresponguen en atenció al seu grau de responsabilitat.

En aquest sentit, el Grup Municipal de Compromís per les Alqueries proposa que no es mantinga el mateix règim i condicions establertes per al mandat anterior.

Considera que els membres de les Corporacions, com és de dret,  han de rebre les indemnitzacions per les despeses ocasionades per l’exercici del seu càrrec, segons les normes d’aplicació general en les Administracions Públiques i les que, en el seu desenvolupament, aprove el Ple.

Tanmateix, no considera necessari  un  regidor en dedicació exclusiva, quan amb l’alcaldia i 4 grans àrees es pot dur a terme la gestió dels assumptes municipals.

Per tant, reafirmar la voluntat d’un govern auster, d’una estructura ajustada a les necessitats del poble, que segurament s’haurà d’anar modificant si sorgixen algunes disfuncions, i sobretot, reafirmar la voluntat de mantenir el diàleg obert amb totes les forces polítiques, i per suposat, amb la ciutadania, per intentar avançar en els processos de consens.

Pels motius adés assenyalats, el Grup Municipal De Compromís per les Alqueries presenta al Ple de l’Ajuntament de les Alqueries, per tal de debatre i, si s’escau aprovar,  els següents acords:

Primer.-Cap Regidor exercirà el seu càrrec amb dedicació exclusiva o parcial.

Segon.- Fixar una indemnització per assistència efectiva a sessions plenàries ordinàries i extraordinàries de 197 euros nets per sessió. Aquesta quantia compren tant la mateixa assistència a la sessió plenària, com la dedicació preparatòria dels assumptes de cada sessió.

Tercer.- Fixar una assignació per assistència efectiva a Junta de Govern de 150 euros nets per sessió. Aquesta quantia compren tant la mateixa assistència a la sessió de la Junta de Govern, com la dedicació preparatòria dels assumptes de cada sessió.

Quart.-Fixar una assignació per assistència efectiva a Junta de Portaveus de 80 euros nets per sessió. Aquesta quantia compren tant la mateixa assistència a la sessió de la Junta de Portaveus, com la dedicació preparatòria dels assumptes de cada sessió.

Cinquè.-Fixar una assignació per assistència efectiva a Comissions Informatives ordinàries i extraordinàries de 79 euros nets per sessió. Aquesta quantia compren tant la mateixa assistència a la comissió, com la dedicació preparatòria dels assumptes de cada sessió.

Sisè.- En cas de coincidència en el mateix mes de dos o més sessions de les diferents Comissions Informatives o Ple, només es percebrà la indemnització corresponent a una assistència de cadascú dels  diferents òrgans de l’Ajuntament. En cas de coincidència en la mateixa setmana de dos o més Juntes de Govern només es percebran les indemnitzacions corresponents a una Junta de Govern.

Setè.- Tots els membres de la Corporació tindran dret a ser indemnitzats per les despeses efectivament realitzades i documentades ( de conformitat amb el RD. 1.496/2003 i R.D. 462/2002, i les seues normatives de desenvolupament), que els ocasione el desenvolupament del càrrec i es referiran  a despeses de desplaçament, estància, alimentació, matrícula a cursos, congressos, jornades o seminaris o altres legalment procedents.

Huitè- La quantia de les retribucions fixades en este acord serà revisada per a cada exercici pressupostari amb efectes d’1 de gener, segons la taxa de variació ineteranual que haja experimentat el IPC amb referència a la data abans esmentada.

Novè.-Els efectes econòmics d’este acord seran aplicables des del dia de l’aprovació pel Ple.

Les Alqueries,  8 de juliol  de 2011

Arxivat en:

Els comentaris estan tancats.