Mocio de Compromís per les Alqueries sobre economia fiscal al nostre municipi

Llorenç PORÉ CAPELLA, portaveu del Grup Municipal de Compromís per les Alqueries, en virtut de la  legislació vigent, proposa al Ple de l’Ajuntament de les Alqueries, la següent  MOCIÓ per a la seua discussió i aprovació si s’escau:

MOCIÓ DE COMPROMÍS PER LES ALQUERIES SOBRE ECONOMIA FISCAL AL NOSTRE MUNICIPI

En aquests moments de dificultat econòmica com els que vivim, el GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER LES ALQUERIES creu que ha d’estar al costat dels veíns i veïnes del nostre poble i ajudar-los a l’hora de pagar els impostos municipals. Nosaltres entenem que qui menys té, menys ha de pagar, que cal ser solidari amb aquelles persones que més problemes tenen.

No podem continuar amb la política duta a terme per l’equip governant dels darrers anys, el qual cada exercici ha estat pujant els impostos sense tenir en compte la realitat econòmica de les famílies. El Grup Municipal COMPROMÍS creu imprescindible  que es donen diverses possibilitats en matèria de descomptes fiscals El nostre ajuntament ha de disposar, com altres ajuntaments de municipis propers, d’una ordenança municipal d’economia fiscal que desenvolupe mesures de bonificacions per als grups més desfavorits.

El Grup Municipal COMPROMÍS PER LES ALQUERIES  vol tenir en compte als pensionistes, als discapacitats, a les persones en atur, a les famílies nombroses, a les famílies amb poc recursos i vetllar perquè a tots i a totes ens siga més fàcil el nostre dia a dia. És per això, que establint uns criteris clars de renda màxima, s’hauria de bonificar les famílies que tinguen tots els seus membres en atur des d’un període llarg, les famílies nombroses, les famílies i persones majors que tinguen rendes per davall del sou mínim interprofessional i a les persones discapacitades segons el grau de discapacitat i renda familiar. Les bonificacions fiscals es refereixen  a l’IBI, a l’impost de vehicles de transacció mecànica, de residus i clavegueram i a banda s’hauria de tenir en compte possibles descomptes en : taxes administratives, tarifes d’ activitats esportives i culturals programades per l’ajuntament, escoles infantils, guals i  taxes per a obres d’accessibilitat i habitabilitat per a discapacitats, i  totes les que considere oportunes el Ple de l’ajuntament.

A banda d’aquestes bonificacions fiscals i tenint en compte l’actualització tan elevada del valor cadastral que està pagant tota la població, l’ajuntament de les Alqueries  hauria de tenir en compte la repercussió que açò té sobre les nostres butxaques i  hauria de donar la possibilitat de fraccionar el pagament de l’IBI, cosa que també es fa en moltes poblacions.

Pels motius abans assenyalats, el Grup Municipal de Compromís per les Alqueries presenta al Ple de l’Ajuntament de les Alqueries, per tal de debatre i, si s’escau aprovar, els següents acords:

1r-  Que l ‘Ajuntament de  les Alqueries modifique les ordenances fiscals per a 2012 perquè incloga un ampli ventall de bonificacions dels principals impostos i taxes municipals així com aquelles que el ple considere oportunes atenent criteris i requisits orientats  a beneficiar a les persones en una situació més desfavorida.

2n-  Que no es torrne a incrementar l’IBI i que les altres taxes es mantinguen o només s’incrementen l’IPC.

3r-   Fraccionar el pagament de l’IBI a tots aquells que així ho sol·liciten.

4t-   Bonificar a tots els contribuents la domiciliació dels rebuts dels impostos.

les Alqueries,  3 de novembre de 2011

Llorenç Poré Capella
Regidor  de Compromís per les Alqueries a l’Ajuntament de les Alqueries

 

Arxivat en:

Els comentaris estan tancats.