Acord municipal de progrés i per la transparència a les Alqueries

1.-PREÀMBUL
El Grup Municipal de Compromís per les Alqueries i el Grup Municipal Socialista MANIFESTEN que han arribat a un acord de govern, basat en principis, valors i propostes programàtiques comunes i que anomenen “Acord Municipal de Progrés i per la Transparència”
Aquest acord es basa en la vocació de servei a les persones de les Alqueries i en la necessitat de garantir la governabilitat.
El desenvolupament de determinades polítiques fan necessari aquest acord mitjançant l’aplicació de polítiques comunes i compartides que garanteixin l’equilibri, l’estabilitat, la cooperació i la coherència del sistema a través d’un marc comú i acordat, el que només és possible a través de l’acord i del consens. Per això, és imprescindible adoptar un conjunt de mesures que ens permeten avançar en la direcció assenyalada.
L’adopció d’eixes mesures requereix dotar al nostre acord d’una necessària estabilitat perquè la seua aplicació siga efectiva, i això requereix el treball conjunt d’ambdós partits formant un equip de govern.
Per a realitzar aquest treball conjunt és imprescindible establir un pacte polític que permeta, al govern que es configure, prendre una sèrie de mesures fonamentals per a resoldre els principals problemes dels nostres veïns, ja que la societat demanda dels poders públics una resposta decidida, que és necessària i possible, en forma d’un pacte polític per l’estabilitat municipal.
De la qualitat d’aquest pacte depenen, en gran manera, el present i el futur del nostre municipi. A tots ens correspon preservar-lo i millorar-lo.
En el resultat final, cadascun haurà de tindre la seua inexcusable participació, perquè el pacte té una clara voluntat integradora. Es tracta de sumar forces per continuar millorant, superar els dèficits existents i afrontar amb fortalesa els nous reptes futurs.
2.- PARTICIPACIÓ Y APERTURA DEL PROGRES
Un acord com aquest ha de fer-se amb la màxima transparència. La societat no sols ha de ser la beneficiària de l’acord, sinó que ha de ser protagonista activa del mateix i estar plenament implicada. No es tracta de diluir les obligacions concretes, sinó d’establir un marc general i de propiciar un clima idoni perquè tots i cadascun dels actors convocats assumisquen i exercisquen la seua responsabilitat específica.
3.- ESTABILITAT DE GOVERN
El govern municipal és un dels instruments per a la vertebració i el progrés d’una societat avançada. De cara al futur, és necessari aconseguir solucions dialogades i, per això mateix, estables i duradores. Es tracta de posar-nos d’acord per a treballar conjuntament en una sèrie d’àmbits, ja que la societat ens ho demanda per tal d’impulsar i millorar tot allò que es dedueix com a conseqüència del pacte. Així mateix, es tracta de buscar l’enfortiment i l’equilibri intern del govern municipal en un marc de compromís.
4.- SEGUIMENT Y APLICACIÓ
La supervisió permanent de l’aplicació del Pacte establirà els procediments oportuns per a la col•laboració i equilibri del govern municipal.
5. – ACCIÓ PER LA TRANSPARÈNCIA
L’acció per la Transparència es concretarà en la realització d’una auditoria; en primera instància, interna, tot estudiant la viabilitat de fer-ne una d’externa. Alhora ens comprometem a informar a la ciutadania dels sous o remuneracions de tots els càrrecs públics electes o de designació política de l’Ajuntament.
Farem públic, de manera accessible i comprensible, el pressupost municipal, tot establint mecanismes per a la realització de pressupostos participatius.
Publicació del Butlletí d’Informació Municipal, amb una periodicitat trimestral, tot donat espai a la participació de persones particulars i associacions. Actualització i millora de la pàgina web municipal.
Permetre la participació directa de la ciutadania als plens municipals.
6.- MESURES D’ORDRE SOCIAL
Ens comprometem a promoure la concessió d’ajudes als col•lectius amb risc d’exclusió social per a fer front als imposts municipals, sempre seguint criteris objectius. Farem de la lluita contra la pobresa i l’exclusió un eix central de l’acció de govern.
De la mateixa manera lluitarem per dotar al nostre municipi d’un Centre de d’Atenció de l’Alzheimer i altres demencies (Unitat de Respir) que permeta a famílies amb dependents poder comptar amb un suport especialitzat.
7.- SOSTENIBILITAT
Treballarem perquè les Alqueries siga un poble cada vegada més sostenible i respectuós amb el medi ambient, amb l’aplicació de mesures d’eficiència energètica. Donarem valor a l’aigua, l’aire i la terra que ens envolten, elements essencials per a la vida, per a la nostra agricultura, per a la salut i pel benestar de la ciutadania.
Exigirem anàlisis exhaustius de la utilitat i viabilitat dels projectes públics abans d’executar-los, per tal d’evitar el malbaratament de recursos públics, l’especulació urbanística i els impactes negatius sobre el territori.
8.- CODI ÈTIC I BONES PRÀCTIQUES A L’ADMINISTRACIÓ
Per a millorar el funcionament de l’Administració revisarem el Codi Ètic i de Bones Pràctiques que va aprovar el ple municipal en el passat període de sessions, tot actualitzant-lo per a la seua aplicació.
Facilitarem l’acció dels grups de l’oposició. Tots els grups municipals tindran dret a un espai i a disposar de persones col•laboradores, tot i que no reben cap remuneració per aqueixa tasca.
9.- LLENGUA I CULTURA PRÒPIES
Ens comprometem a fomentar l’ús de la nostra llengua, tot normalitzant-la en l’àmbit de l’Administració local. Treballarem per millorar l’accés de la ciutadania a mitjans de comunicació públics i en la nostra llengua.
Farem de la Cultura i la Promoció Cultural un eix vertebrador del nostre govern. Creiem en el desenvolupament d’iniciatives de participació i creació cultural. Per això, reivindicarem front a les administracions provincial i autonòmica la finalització de la Casa de la Cultura, tal i com els correspon d’acord amb els convenis firmats.
10.- DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL
Donarem suport a les iniciatives de les persones particulars en l’àmbit de la creació d’empreses. Farem especial incidència en els aspectes socials de l’economia, tot promovent un model encaminat a la reducció de les desigualtats, el foment del cooperativisme i l’Economia del Bé Comú. Desmitificarem l’emprenedurisme individualista i donarem valor a les iniciatives col•lectives que reverteixen els seus beneficis en el conjunt de la societat.
10.- RECOLZAMENT A LES ENTITATS LOCALS
Seguirem recolzant a tots els col•lectius y associacions locals en totes aquelles activitats que organitzen, així com en el seu funcionament continu. Aquestes entitats son els majors exponents del nostre municipi allà on van i ens representen i s’han convertit en referents provincials i autonòmics i en l’enveja de moltes localitats veïnes. És per això que considerem fonamental la col•laboració mútua entre elles i els seus representants polítics.
11.- SEGUIMENT DEL PRESENT ACORD
Els grups polítics signants es comprometen a la realització de reunions periòdiques (setmanals) per al seguiment de l’acompliment del present acord. A més, els acords importants es tractaran i es duran al plenari una vegada les dos parts es fiquen d´acord. Les negociacions hauran de ser un punt de partida per a portar a terme el millor per al municipi.
Per tot això, entenem que aquest govern de progrés i per la transparència ha estat formulat i ha de ser útil per a l’assoliment del benestar dels nostres veïns.

Les Alqueries, 23 de desembre de 2015

ANNEX:
-Organigrama de la Junta de Govern (Membres i càrrecs: alcaldia, tinències d’alcaldia…)
-Regidors i regidores amb delegacions municipals.
ORGANIGRAMA DE LA JUNTA DE GOBERN:
* Alcaldia: Esther Lara Fonfría.
* 1 Tinent d´Alcalde: Betlem Albero
* 2 Tinent d´Alcalde: Pedro Aldama Fernández
* 3 Tinent d´Alcalde: Floren Bravo González
REGIDORIES:
* Betlem Albero: Educació, Normalització lingüística, medi ambient, agricultura,
* Pedro Aldama Fernández: Urbanisme, serveis pùblics, cultura, noves tecnologies,
* Floren Bravo González: Esports, sanitat, personal, servei
* Lorena Maure Nebot: fiestas, tesorera,
* Xavier Balaguer: transparència, juventut, participació, patrimoni.

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.